Аманаттарды коргоо маселеси боюнча банктардын аманатчыларга маалымат берүүсүнүн тартиби жөнүндө СУНУШТАР


Кыргыз Республикасынын

Аманаттарды коргоо  боюнча агенттигинин

Аткаруучу директорунун

2011-жылдын 14-январындагы № 1   чечими менен

бекитилген,

2011-жылдын 20-октябрында

№ 2-р киргизилген өзгөртүүлөр менен

Аманаттарды коргоо маселеси боюнча банктардын аманатчыларга маалымат берүүсүнүн тартиби жөнүндө

СУНУШТАР

1. Жалпы жоболор

1.1. Аманаттарды коргоо маселеси боюнча банктардын аманатчыларга маалымат берүүсүнүн тартиби жөнүндө сунуштар (мындан ары – Сунуштар) Кыргыз Республикасынын аманаттарды коргоо боюнча агенттиги (мындан ары – Агенттик) тарабынан “Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын 22-беренесинин 1-бөлүгүнүн 2-пунктуна ылайык иштелип чыккан, ага ылайык аманаттарды коргоо системасынын катышуучусу болгон банктар аманаттарды коргоо системасы жана банктын ага катышуусу жөнүндө маалыматтарды Агенттик белгилеген формада банктын баардык бөлүнүштөрүндө жана банк депозиттерди кабыл алуучу баардык жерлерде жайгаштырууга жана кардардын суроосу боюнча ал маалыматтарды дароо акысыз берүүгө милдеттүү.

1.2. Бул сунуштардын максаты өлкөнүн аманатчыларында жана элинде аманаттарды коргоо системасына жана банктардын элден каражаттарды тартуу боюнча операцияларына жакшы мамилени калыптандыруу максатын көздөйт.

1.3. Бул Сунуштарда аманаттарды коргоо системасына катышкан банктардын өлкөнүн аманатчыларына жана элине аманаттарды коргоо системасы жөнүндө маалымдоосун уюштуруу-техникалык жактан жардамдашуунун жалпы тартиби жана сунуштар белгиленет.

1.4. Сунуштар шарттардын өзгөрүшүнө жана жаңы талаптардын пайда болушуна жараша мезгил-мезгилим менен кайра каралып турушу мүмкүн.

1.6. Сунуштарда пайдаланылган терминдер жана аныктамалар Мыйзамда пайдаланылган терминдерге жана аныктамаларга ылайык келет.

 

2. Катышуучу банктардын аманатчыларга өзүнүн аманаттарды коргоо системасына катышуусу жөнүндө маалымдоосунун тартиби

 

2.1. Агенттик аманаттарды коргоо системасына катышкан банктарга банктын баардык бөлүнүштөрүндө, банк аманаттарды кабыл алуучу жерлерде информациялык стенддерде, атайын папкаларда же башкача жолдор менен жана аманатчыларга көрүнөө жерлерде банктардын кардарларга маалымат берүүсү жөнүндө кабыл алынган эрежелерге ылайык төмөнкүдөй материалдарды жайгаштырууну сунуш кылат:

 2.1.1. “Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө” Кыргыз Республикасынын Мыйзамынын акыркы редакциясынын толук текстин.

2.1.2. Банктын Аманаттарды коргоо системасына катышуу жөнүндө Агенттике берген күбөлүгүнүн ырасталган копиясын.

2.1.3. Гарантияланган депозит, гарантиялык учур эмне экендигин жана аманаттар боюнча компенсациялардын өлчөмү жөнүндө маалыматтарды камтуу менен аманаттар боюнча гарантиялык акы алуунун тартиби жана өлчөмү жөнүндө кулактандыруу, буклет же эскерткич, ошондой эле аманатчынын аманат боюнча акыны алуу үчүн Агенттикке кайрылуусунун тартибинин жана Мыйзамга ылайык компенсацияны төлөөнүн шарттары жөнүндө кыскача баяндама.

2.1.4. Агенттиктин дареги: Кыргыз Республикасынын Аманаттарды коргоо боюнча агенттиги, Бишкек ш., 720010, Москва көчөсү 190,  1-кабат.  Интернет-сайт: www.deposit.kg Электрондук почта: azdkr@mail.ru  Телефондор: кабылдама (0312) 456-456, факс: (0312) 456-456; депозиттерди коргоо системасынын маселелерине байланыштуу Кыргызстан боюнча акысыз “түз телефон”: 0 -800-1000369  жана Бишкек шаары боюнча:  (0312) 455-527.

 

3. Аманатчыларга маалымат берүү боюнча уюштуруу-техникалык сунуштар

 

3.1. Мыйзамдын жоболорун аткаруу максатында Агенттик төмөнкүлөрдү сунуштайт:

3.1.1. Катышуучу банктардын реестриндеги банктын номерин аманатчыларга билдирүү жана Агенттик берген тийиштүү Күбөлүк менен таанышууну сунуш кылуу.

3.1.2. Банктын аманатчыларга аманаттарды коргоо системасына байланыштуу маселелерди түшүндүрүү үчүн жооптуу кызматкерлерин аныктоо, алар эреже катары банктык эсептерди ачуучу жана банктык аманаттарды кабыл алуучу кызматкерлердин ичинен аныкталат.

3.1.3. Аманатчыларга маалымат берүү ишин жөнөкөйлөштүрүү максатында аманаттарды коргоо системасы жөнүндө көп берилчү суроолорго жоопторду камтыган документти – маалыматтык билдирүүнү даярдоо.

3.1.4. Жеке адамдар менен анын акчасын Мыйзамга ылайык корголуучу аманатка салуу жөнүндө келишимдерди түзүүдө келишимдердин текстине аманат Мыйзамда каралган тартипте, өлчөмдө жана шарттарда гарантияланаары жөнүндө жоболорду киргизүү.

3.1.5. Жеке адамдар менен анын акчасын аманатка салуу жөнүндө келишимдерди түзүүдө келишимдердин текстинде Мыйзамга ылайык гарантияланбоочу депозиттерди так көрсөтүү.

3.1.6. Аманатчыларда депозиттерди коргоо системасы жөнүндө болуучу суроолор боюнча да банктар аманатчыларга “түз телефон” аркылуу кайрылууну же толук маалыматты агенттиктин расмий сайтынан алууну сунуш кылышса болот.

 

4.  Депозиттерди коргоо системасына катышуучу банктардын «Банктын аманаттары коргоого алынган. Кыргыз Республикасы. Депозиттерди коргоо системасы» деген белгини же «Депозиты банка защищены. Кыргызская Республика. Система защиты депозитов» деген белгини пайдалануусу

 

4.1. Агенттик банктарга белгини Сунуштарда  каралган тартипте жана жолдор менен пайдаланууну сунуш кылат.

4.2. Банктын Белгини пайдалануусунда белгинин кайсы бир элементтерин же алардын түсүн (түстүк айкалышын) алып салууга, өзгөртүүгө, Белгинин сүрөтүнө кошумча элементтерди киргизүүгө, ошондой эле Белгинин пропорцияларын жана тышкы көрүнүшүн аныктоочу башка орчундуу белгилерин бурмалоого болбойт.

4.3. Банк Белгини операциялык кассалардын айнектерине, банктын имаратына кире беришке, өзүнүн банкоматтарына, жылдык отчетторуна, банк берүүчү банктык карточкаларга, ошондой эле банктын кардарлары үчүн маалыматтын башка сактагычтарына жайгаштырылышы мүмкүн.

Белгини операциялык кассалардын айнектерине, маалыматтык такталарга жана (же) банктын имаратына кире беришке жайгаштырганда белгинин өлчөмүн кичирейтүүгө болбойт.

4.4. Белгини рекламалык максатта пайдаланууга, башкача айтканда ар кандай формаларда, банк жөнүндө, анын финансылык, инвестициялык кызмат көрсөтүүлөрү жана баалуу кагаздары, идеялары жана демилгелери жөнүндө адамдардын аныкталбаган чөйрөсүнө арналган жана банкка жана анын ишине кызыктырууга же кызыгууну сактоого багытталган ар кандай маалыматтык каражаттардын жардамы менен пайдаланууга жол берилет.

4.5. Банк Белгини Интернет тармагында өзүнүн сайтына жайгаштырууга укуктуу.

 

 

 

Добавить комментарий